NaTreku.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V tomto dokumentu jsou uvedeny zásady a postupy při zpracování osobních údajů a práva, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Pojmy

Osobní údaj

Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném uživateli webu NaTreku.cz. Identifikovatelným uživatelem webu NaTrekuc.z je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 

Správce

Karel Souček, IČ: 757 202 13 (dále jen „správce“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může Správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;
 

Zpracovatel

Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření Správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;
 

Subjekt údajů (dále jen „uživatel“)

Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují;
 

Cookies

Web NaTreku.cz používá cookies k tomu, aby zajistil optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky.
 

IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů před kyberútoky. IP adresy sbírá program Google Tag Manager, který je zanonymizuje a předá nástroji Google Analytics. Z něj lze sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.
 

Zpracovávání osobních údajů třetími stranami

Webové stránky NaTreku.cz mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud subjekt údajů klikne na odkaz na jakékoliv takové stránky, může se řídit ochrana osobních údajů na těchto stránkách vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů, a Správce nemůže být odpovědný za soulad podmínek ochrany osobních údajů třetích stran – provozovatelů těchto jiných webových stránek s právními předpisy. Při návštěvě webových stránek třetích stran a před poskytnutím vašich osobních údajů na webových stránkách třetích stran si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů

 

2. Princip zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Nařízení:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 • účelové omezení - shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • minimalizace údajů - přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;
 • přesnost a aktuálnost – správce přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;
 • integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

3. Práva uživatele webu NaTreku.cz

Uživatel má právo na následující informace:

 • informace o účelech zpracování,
 • informace o zpracovávaných osobních údajích,
 • informace o zpracovatelích,
 • informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto důvodu,
 • informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí.
   

Podle Nařízení má uživatel webu NaTreku.cz dále právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce může vznést námitku proti takovému zpracování,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
   

Možnosti uplatnění práva uživatele webu NaTreku.cz

Seznam komunikačních kanálů, kterými lze přijmout a reagovat na požadavek uživatele webu NaTreku.cz:

 • e-mailem: info@natreku.cz

 

4. Zdroje osobních údajů

Správce získává osobní údaje uživatelů webu NaTreku.cz v těchto případech:

 • Registrace uživatele – oprávněný zájem, kdy uživatel zadává svůj e-mail a jméno,
 • Přihlášení k odběru newsletteru – uživatel přihlášením k odběru souhlasí s těmito informacemi o zpracování osobních údajů, uživatel zadává pouze svůj e-mail.
 • Odeslání kontaktního formuláře - uživatel odesláním kontaktního formuláře souhlasí s těmito informacemi o zpracování osobních údajů, kdy uživatel zadává svůj e-mail a jméno.

 

5. Rozsah zpracování

Správce a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 • jméno, příjmení, e-mail,
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích,
 • dále jen „Osobní údaje“.

 

6. Zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webu NaTreku.cz na základě následujících právních důvodů:

oprávněný zájem správce (registrace uživatele),

platný souhlas se zpracováním osobních údajů (odeslání kontaktního formuláře, přihlášení k odběru newlsetteru).
 

a) Oprávněný zájem správce

Osobní údaje budou zpracovány při registraci nového uživatele za účelem identifikace uživatele a dále za účelem evidence a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností Správce. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 5 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 

b) Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely přihlášení k odběru newsletteru nebo odesláním kontaktního formuláře. Uživatel webu NaTreku.cz těmito činy (přihlášení k odběru newsletteru, odeslání kontaktního formuláře) Správci uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů - e-mailové adresy, jména a příjmení. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu uživatel aktivně neprodlouží.

 

7. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením.

Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Ing. Vítězslav Hekerle, IČ 04702191

Google Czech Republic s.r.o., 27604977

 

8. Ochrana dat

Správce s daty uživatele webu NaTreku.cz pracuje v dalších systémech zpracování a jejich ochrana je zabezpečena jedinečnými uživatelskými jmény a hesly. Uživatelská jména a hesla jsou uložena v osobním počítači Správce, jehož přístup vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

 

9. Ukončení nakládání

Správce ukončí nakládání s daty uživatele webu NaTreku.cz po ukončení smluvního vztahu, po uplynutí doby uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo po pominutí zákonných důvodů pro archivaci osobních dat.

 

10. Narušení bezpečnosti

Při narušení bezpečnosti nakládání s daty či unikem dat Správce neprodleně do 24 hodin uvědomí uživatele webu NaTreku.cz a Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Brně dne 25. května 2018