NaTreku.cz

Všeobecné podmínky webu


1. Obecná ustanovení

1.1.     Tyto Všeobecné podmínky pro používání webových stránek www.natreku.cz  (dále též jen „VP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.natreku.cz (dále též jen „web“).

1.2.     Provozovatelem webu (a jeho jazykových mutací) a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je Karel Souček, IČ: 757 202 13, Jožky Jabůrkové 694/6, 624 00, Brno, Česká republika, (dále též jen „provozovatel“).

1.3.     Prohlížením, registrací nového uživatele, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VP provozovatele. VP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4.     Využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je možné:
a) prohlížením webových stránek (neregistrovaný uživatel),
b) registrací na webu a přidáváním vlastních tras (registrovaný uživatel).
V obou případech uživatel souhlasí s těmito VP.

1.5.     Veškeré služby webu jsou uživatelům poskytovány zdarma.

1.6.     Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení registrovaným uživatelům.

 

2. Autorská práva

2.1.     Registrovaný i neregistrovaný uživatel webu bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel není oprávněn web užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah webu jakkoliv zpřístupňovat. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

2.2.     Registrovaný uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely propagace a zajištění služeb webu nebo budoucí mobilní aplikace.

2.3.     Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

2.4.     Uživatel webu, který se dle článku 3.1. těchto VP registroval a zřídil si tak uživatelský účet na webových stránkách webu, tímto prohlašuje, že je držitelem autorských práv, a to práv osobnostních i majetkových, k textovým i obrazovým materiálům poskytnutým v rámci svých horských treků a ferrat. Pokud by výše uvedené prohlášení uživatele nebylo správné, úplné a pravdivé, nese uživatel plnou odpovědnost vůči skutečným autorům či jiným oprávněným nositelům autorských práv. Pokud dojde v souvislosti s vložením popisu treku nebo ferraty k jakémukoli neoprávněnému zásahu do práv autora/autorů vložené túry nebo feraty, veškerou odpovědnost za takovéto porušení dle platných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze ve smyslu § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, nese uživatel.

 

3. Uživatelský účet

3.1.      Pro získání uživatelského účtu ke vkládání treků a ferrat se musí potenciální uživatel webu zaregistrovat na webu provozovatele. Při registraci uživatel uvede své jméno, kontaktní e-mail (login) a heslo. Na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu bude následně provozovatelem odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Po potvrzení registrace prostřednictvím potvrzovacího odkazu bude uživateli zřízen a zpřístupněn uživatelský účet.

3.2.     Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či jiných osob, práva duševního vlastnictví provozovatele či jiných osob, či případně ustanovení těchto VP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.

3.3.     Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb.

3.4.     Uživatel je povinen udržovat veškeré své identifikační údaje, kterými se přihlašuje ke službě natreku.cz, zejména uživatelské jméno a heslo, v tajnosti, nesdělovat je třetím osobám s výjimkou provozovatele a zabránit jejich zneužití. V případě ztráty či jiného ohrožené důvěrnosti identifikačních údajů je uživatel povinen je neprodleně změnit či upravit, jinak se má za to, že se jednání učiněné pod příslušnými identifikačními údaji je jednáním uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití identifikačních údajů.

3.5.     Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb webu a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb webu (včetně smazání vložených článků, zrušení či zablokování uživatelského účtu).

 

4. Vkládání příspěvků

4.1.     Registrovaný uživatel webu umožňuje provozovateli zasahovat do obsahu svých vložených treků a ferat, a to výhradně pro tyto účely:

  1. upravení gramatických a stylistických chyb,
  2. překladu textů do angličtiny a němčiny (registrovaný uživatel nemá právo po provozovateli jakkoliv vymáhat překlady svých vložených příspěvků do cizích jazyků),
  3. informačního doplnění treku nebo ferraty v novém odstavci, bez tematického zásahu do uživatelova textu,
  4. vytvoření hlavního názvu túry nebo ferraty (název vložený uživatelem bude použit jako podnázev),
  5. vložení jak interních tak externích odkazů, které se přímo týkají popisovaného treku nebo ferraty,
  6. určení hlavní fotografie, kterou je túra nebo ferrata uvozena,
  7. úpravy vyznačení treku nebo ferraty na mapě v takové míře, aby přesněji kopírovala značené cesty (v případě, že je zaznamenána nepřesně).

Všechny výše uvedené možnosti úprav obsahu bude provozovatel vykonávat výhradně s cílem udržet vysokou informační kvalitu popisovaných treků a ferrat. Všechny úpravy budou mít formu informačního doplnění a zpřesnění zadaných informací a nikdy nebudou měnit význam textu nebo audiovizuálního obsahu.

4.2.     Každý nově vložený trek nebo ferrata podléhá schválení provozovatelem. Teprve po schválení a případných úpravách (viz bod 4.1.) je trek nebo ferrata na webu aktivována, o čemž je uživatel informován na e-mailovou adresu zadanou ve svém uživatelském účtu.

4.3.     Provozovatel se zavazuje, že bez souhlasu autora neposkytne vložené příspěvky třetí osobě.

4.4.     Provozovatel se snaží zajistit soulad obsahu s pravidly vykonávání sportovně-rekreační aktivit v přírodě, které vyplývají z legislativy. Důrazně však odmítá jakoukoliv odpovědnost v tomto směru. Každý uživatel webu je zodpovědný za své vlastní činy a před realizací jakékoliv sportovně-rekreační aktivity v přírodě se ve vlastním zájmu musí seznámit s režimem a podmínkami, které platí pro zamýšlenou aktivitu.

 

5. Odkazy
 

5.1.    Obsah stránek může obsahovat odkazy, které uživateli webu dovolí opustit stránky webu a přejít na stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto stránek a nezodpovídá za případné škody a újmy na základě přístupu k těmto stránkám.

 

6. Ochrana osobních údajů
 

Zásady ochrany osobních údajů jsou definovány v samostatném dokumentu na této adrese: https://www.natreku.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

7. Závěrečná ustanovení
 

7.1.     Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

7.2.     Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

7.3.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VP.

7.4.     Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu info@natreku.cz

7.5.     Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb webu, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z provozovatelem poskytovaných služeb, včetně případného zrušení služby bez náhrady.
 Tyto VP nabývají účinnosti dne 22. května 2017.